top1.png
top2.png
regulamin.jpg

Regulamin promocji „Domeny za 1 grosz”

§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny za 1 grosz" jest ZaGrosz.pl z siedzibą w Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 76D, będący operatorem systemu zagrosz.pl

§2 Podstawy prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej zagrosz.pl. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna trwa od 30.07.2010 r. do odwołania. Informację o zakończeniu promocji Organizator publikuje na swoich stronach WWW. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową organizatora oraz datę uznania rachunku bankowego organizatora akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia akcji promocyjnej bez informowania o tym uczestników.

§4 Uczestnicy

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty posiadające osobowość prawną, które: dokonają w okresie trwania promocji zgłoszenia do rejestracji domeny globalnej (.com, .net, .org, .info lub .biz), .eu lub rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej lub regionalnej, znajdującej się w puli domen zarządzanych przez NASK, dokonają płatności abonamentu za zamówioną domenę, nie później jednak jak do 14 dnia po ogłoszeniu zakończenia promocji dla domen. Za decydującą uznaje się datę uznania rachunku bankowego organizatora promocji, niezależnie od daty widniejącej na fakturze pro forma lub podanej przez system zamówień. Dla płatności wniesionych po terminie Organizator ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.
Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub opiekunów.

Z udziału w promocji wyłączeni są: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

§5 Zasady promocji

W trakcie trwania promocji zgłaszający/rezerwujący nową domenę o typie określonym w par. 4 niniejszego Regulaminu wskazują, w momencie składania zamówienia, chęć udziału w promocji.
Opłata za rejestrację takiej domeny wynosi:
domena .pl - 0.01zł
domena funkcjonalna - 0.01zł
domena regionalna - 0.01zł
domena .eu - 0.01zł
domena .com .info .biz - 0,1zł

Jeden Uczestnik zarejestrować może łącznie 3 domeny w ramach usługi oznaczonej jako Promocja Za Grosz. Jedną z grupy domen polskich, jedną europejską .eu oraz jedną z grupy domen globalnych, takich jak: com, net, org, name, biz, info.
Ceny rejestracji na te domeny są dofinansowane i sprzedawane poniżej cen zakupu. Jeden okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy.
Cena ich odnowienia w kolejnych latach nie jest zawyżona i jest identyczna jak domen bez promocji. Domena taka może być połączona z dowolnym serwerem hostingowym. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu wynikającego z poniższej tabeli, sprzedawca obciąży nabywcę usługi kosztami:

Domeny: nie dokonano odnowienia dokonano jedno odnowienie dokonano minimum dwa odnowienia
.pl 120 zł netto 60 zł netto brak opłat
Funkcjonalne (polskie) 100 zł netto 50 zł netto brak opłat
Regionalne (polskie) 60 zł netto 30 zł netto brak opłat
Europejskie 60 zł netto 30 żł netto brak opłat
Globalne 80 zł netto 40 zł netto brak opłat

 

Promocja dotyczy wyłącznie domen: zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym, których Operatorem jest NASK lub domen globalnych (.com, .net, .org, .info lub .biz) oraz .eu, które nie biorą udziału w innych promocjach i programach partnerskich, chyba że ustalono to inaczej, których rejestracji dokonano na użytkowników końcowych.

Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.

W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania zgłoszeń i rezerwacji, które odbywają się z naruszeniem warunków promocji, polskiego prawa lub dobrych obyczajów.
Prolongata ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia usługi, bez zniżek, rabatów oraz udziału w innych promocjach.
W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed dokonaniem pierwszej prolongaty, dysponent domeny zobowiązuje się do jej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizatora.

Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie Zagrosz.pl i Zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych opublikowanych przez NASK na stronie http://www.dns.pl/zasady.html
Upust w cenie rejestracji domeny otrzymany w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
Uczestnik może zrezygnować z udziału danej domeny w promocji po dokonaniu zgłoszenia/rezerwacji i dokonać wpłaty określonej w aktualnym cenniku Organizatora. Zwalnia to daną domenę z warunków określonych w niniejszym Regulaminie promocji.

Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców KRS.
W przypadku firm, osób prawnych i jednostek organizacyjnych - kopii zaświadczenia REGON, kopii dokumentów rejestrowych firmy; w przypadku osób fizycznych - kopii dowodu osobistego z uwidocznionym numerem PESEL.

Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa powyżej, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.

Nienadesłanie kopii dokumentów w terminie,oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

§6 Odpowiedzialność

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

 

Regulamin świadczenia usług hostingowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy usług hostingowych oferowanych przez ZaGrosz.pl, zwanej dalej usługodawcą. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług hostingowych.
Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.

2. Wykupienie usługi hostingowej oferowanej na stronach ZaGrosz.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.

3. Usługa serwera wirtualnego zwana również Usługą i Usługą hostingową polega na udostępnieniu Klientowi powierzchni dyskowej na serwerze Usługodawcy skonfigurowanej zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej ZaGrosz.pl specyfikacją serwera wirtualnego.

4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez ZaGrosz.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez Zagrosz.pl z siedzibą w 65-021 Zielona Góra, ul. gen. Dąbrowskiego 76D.

5. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

6. Klient, rejestrując konto, oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

7. W przypadku przekroczenia Limitu transferu przez Klienta, nastąpi automatyczne. Odblokowanie nastąpi automatycznie od pierwszego dnia następnego sobą zwrotu całości ani części abonamentu.
okresu miesięcznego.

§ 2. Opłaty

1. Za korzystanie z usług oferowanych przez ZaGrosz.pl pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy. Jeden okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy. Jeśli abonent korzystający z usług nie poinformuje miesiąc (30 dni) przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, firma dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

2. Zmiany cen Usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca okresu rozliczeniowego.

3. Abonent oświadcza, że będzie dokonywał wszystkich płatności w terminie wyznaczonym na fakturze.

4. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług danemu Abonentowi ze skutkiem natychmiastowym.

§3. Odpowiedzialność

1. Firma Gala.Net.Pl zobowiązuje się do świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

2. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje usunięciem konta.

3. Odsprzedawanie kont osobom trzecim jest traktowane jako łamanie regulaminu.

4. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

6. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Usług, udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemów bannerowych, aliasów, itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, i innych serwerów w Sieci.

§4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

polityka.jpg

Zasady, do których sprowadza się Polityka Prywatności ZaGrosz.pl:

1. Nie udostępniamy adresów email oraz innych danych osobom trzecim.
2. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane były w pełni bezpieczne.
3. Ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.
4. Szybka reakcja na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności.